Събития

На 11.09.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-26 от 24.06.2019 г. на „Джи Ви Ай“ ООД за прекратяване на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

11.09.2019