Събития

На 11.09.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-54 от 02.08.2019 г. на „ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД за продължаване срока на лицензия № Л-335-15 от 02.08.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

11.09.2019