Събития

На 11.09.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-И-52 от 08.07.2019 г. за изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Топлофикация - Габрово“ ЕАД.

11.09.2019