Събития

На 01.08.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-25-10 от 01.07.2016 г., за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-25-6 от 10.06.2019 г., и заявление с вх. № В-17-25-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-25-7 от 10.06.2019 г.

01.08.2019