Събития

На 11.07.2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-52 от 19.11.2018 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-И-61 от 05.12.2018 г. за изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадени от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД

11.07.2019