Събития

На 29.05.2019 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „ВиК Берковица” ЕООД и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ВиК Берковица” ЕООД.

29.05.2019