Събития

На 29.05.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-02-10 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-02-6 от 05.04.2019 г. и заявление с вх. № В-17-02-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-02-7 от 09.04.2019 г.

29.05.2019