Събития

На 15.05.2019 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с природен газ.

15.05.2019