Събития

На 09.05.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч., в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-8 от 05.03.2019 г. на „Енергопроект Ютилитис“ ООД (в ликвидация) за прекратяване на лицензия № Л-364-15 от 03.10.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

09.05.2019