Събития

На 09.05.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч., в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № О-13-112-1 от 01.02.2019 г. на „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-294-15 от 09.02.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

09.05.2019