Събития

На 09.05.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч., в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-12 от 28.03.2019 г. на „Веолия Енерджи България“ ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-323-15 от 15.03.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

09.05.2019