Събития

На 09.05.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч., в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-10 от 18.03.2019 г. от „Компания за енергетика и развитие“ ООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г., издадена за дейността „производство на електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

09.05.2019