Събития

На 09.05.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч., в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад с вх. № Е-Дк-229 от 22.04.2019 г. относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-3 от 30.01.2019 г., подадено от ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

09.05.2019