Събития

На 18.04.2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-40 от 22.08.2018 г. от „Топлофикация-ВТ“ АД за изменение на лицензия за производство на топлинна енергия

18.04.2019