Събития

На 18.04.2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно открито производство за прекратяване на лицензия № Л-043-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-044-05 от 06.12.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация Казанлък“ АД – в несъстоятелност

18.04.2019