Събития

На 17.04.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно Заявление с вх. № В-17-49-9 от 08.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-49-5 от 13.12.2018 г., и заявление с вх. № В-17-49-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-49-6 от 13.12.2018 г.

17.04.2019