Събития

На 03.04.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-14-06-22 от 05.11.2014 г. на „Топлофикация – Враца“ ЕАД за одобряване на Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Враца“ ЕАД на клиенти в град Враца.

03.04.2019