Събития

На 22.03.2019 г. от 10,00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия

22.03.2019