Събития

На 14.03.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8–10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от „Примагаз” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за регулаторен период 2019 – 2023 г.

14.03.2019