Събития

На 18.02.2019 г. от 13.40 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8–10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени на „Каварна газ” ООД за пренос на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 – 2023 г.

18.02.2019