Събития

На 23.01.2019 г.(сряда) от 10:00 часа в сграда на КЕВР на бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-49 от 01.11.2018 г. на „Хидроенерджи Груп“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-433-15 от 16.02.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“.

23.01.2019