Събития

На 23.01.2019 г. от 10:00 часа в сграда на КЕВР на бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 8-10 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-58 от 26.11.2018 г. на „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-386-15 от 16.07.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

23.01.2019