Събития

На 03.01.2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-30 от 20.07.2018 г. от „ТЕЦ Марица 3“ АД за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“

03.01.2019