Събития

На 05.12.2018 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-39 от 15.08.2018 г., подадено от „Алро“ СА, ч.ю.л., Република Румъния, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

05.12.2018