Събития

На 05.12.2018 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-43 от 28.08.2018 г. на „Алпик Енерджи“ СЕ за продължаване срока на лицензия № Л-306-15 от 31.08.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

05.12.2018