Събития

На 29.11.2018 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-31 от 20.07.2018 г. от „Топлофикация - Плевен” ЕАД за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“

29.11.2018