Събития

На 13.11.2018 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-38 от 14.08.2018 г. на „Неас Енерджи“ АС за прекратяване на лицензия № Л-447-15 от 23.07.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

13.11.2018