Събития

На 13.11.2018 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-45 от 19.09.2018 г. на „Еско Сървисис“ ООД за прекратяване на лицензия № Л-461-15 от 09.03.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

13.11.2018