Събития

На 13.11.2018 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-42 от 24.08.2018 г. на „Джи Ви Ай“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“.

13.11.2018