Събития

На 17.10.2018 г. от 10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно Заявление с вх. № В-17-43-7 от 11.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-43-7 от 06.08.2018 г., и заявление с вх. № В-17-43-6 от 06.08.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

17.10.2018