Събития

На 18.10.2018 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявления от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за производство на топлинна енергия и на лицензия № Л-011-03 от 17.10.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, за издаване на лицензия за производство електрическа и топлинна енергия с условие за изграждане на енергийни обекти и за издаване на разрешение за сключване на договор за заем

18.10.2018