Събития

На 18.10.2018 г. от 10:10 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Бизнес план на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив за периода 2018-2029 г.

18.10.2018