Събития

На 05.09.2018 г. от 10.10 ч.в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „ВиК” ООД, гр. Габрово и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ВиК” ООД, гр. Габрово

05.09.2018