Събития

На 05.09.2018 г. от 10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно Заявление с вх. № В-17-39-7 от 19.07.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление с вх. № В-17-39-8 от 19.07.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

05.09.2018