Събития

На 06.08.2018 г. от 10,00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 23.03.2018 г. на „Езпада“ д.о.о., ч.ю.л., държава: Република Хърватия, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

06.08.2018