Събития

На 05.07.2018 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-14 от 16.04.2018 г. от „Солвей Соди“ АД за изменение/допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

05.07.2018