Събития

На 05.07.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-10 от 19.03.2018 г. от „Армако Енерджи“ ЕАД, допълнено със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-10 от 17.04.2018 г., за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

05.07.2018