Събития

На 19.06.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно Заявление с вх. № В-17-78-7 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-78-5 от 18.05.5018 г. и 07.06.2018 г., и заявление с вх. № В-17-78-6 от 18.05.2018 г. и 07.06.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

19.06.2018