Събития

На 19.06.2018 г. от 10.10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново.

19.06.2018