Събития

На 19.06.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно Заявление с вх. № В-17-31-14 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-31-5 от 30.05.2017 г. и вх. № В-17-31-5 от 03.07.2017 г., и заявление с вх. № В-17-31-13 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-31-6 от 30.05.2017 г. и заявление с вх. № В-17-31-6 от 03.07.2017 г.

19.06.2018