Събития

На 09.05.2018 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-45 от 13.09.2017 г. на „АВВ Електрифициране“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

09.05.2018