Събития

На 09.05.2018 г. от 10:00 ч.в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2 от 31.01.2018 г. на „Акспо България“ ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

09.05.2018