Събития

На 26.03.2018 г. (понеделник) от 13.30 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно утвърждаване на цени на „Булгаргаз” ЕАД , по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за II тримесечие на 2018 г.

26.03.2018