Събития

На 14.03.2018 г. (сряда) от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-6 от 22.02.2018 г. на „Еспада“ СРО за прекратяване на лицензия № Л-257-15 от 04.02.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

14.03.2018