Събития

На 14.03.2018 г. (сряда) от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-5 от 21.02.2018 г. на „Актаел“ ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-377-15 от 30.01.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

14.03.2018