Събития

На 07.03.2018 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-14-07-18 от 13.12.2014 г. от "Топлофикация Сливен" ЕАД за одобряване на проект на“Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация Сливен" ЕАД на клиенти в град Сливен" и на "Правила за работа с клиентите, потребители на топлинна енергия"

07.03.2018