Събития

На 28.02.2018 г. от 10.15 ч.в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „„Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово

28.02.2018