Събития

На 28.02.2018 г. от 10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно Заявление с вх. № В-17-51-7 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-51-7 от 07.10.2016 г., заявление с вх. № В-17-51-4 от 01.11.2017 г. и заявление с вх. № В-17-51-6 от 17.01.2018 г. и заявление с вх. № В-17-51-8 от 08.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-51-7 от 07.10.2016 г. и заявление с вх. № В-17-51-5 от 02.11.2017 г. и заявление с вх. № В-17-51-2 от 17.01.2018 г.

28.02.2018