Събития

На 21.02.2018 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-14-31-12 от 26.10.2017 г. относно изменение на действащите цени на електрическа и топлинна енергия на "Брикел" ЕАД

21.02.2018