Събития

На 14.02.2018 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно прекратяване на лицензия № Л-297-01 от 04.03.2009 г. за дейността "производство на електрическа енергия", издадена на "ТЕЦ Хасково" АД – в несъстоятелност.

14.02.2018